การศึกษาในยุคปัจจุบันนี้  เราจะเห็นได้ว่ามีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้กับการศึกษาอย่างกว้างขวาง ซึ่งเราเรียกว่า  E-learning  โดยจะมีการเข้าใช้งานได้ทั้ง ในรูปแบบฟรี และ เสียค่าใช้จ่าย  และยิ่งในปัจจุบัน Social media ต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารมากขึ้น ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่า E- learning ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  วันนี้เราจึงจะมาทำความรู้จักกับ E- learning  ให้มากขึ้น


ที่มาของ E-learning

คำว่า E-learning  อักษร E มาจากคำว่า Electronics (อิเล็กทรอนิกส์) ส่วน Learning แปลว่าการเรียนรู้  ซึ่งเราก็จะได้ความหมายที่ว่า การเรียนที่ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ชนิดต่างๆ เช่น ดาวเทียม โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อินเตอรเน็ต แผนวีซีดี เป็นต้น

รูปภาพประกอบความหมายของ E-learning

CodexLearn – รูปภาพประกอบความหมายของ E-learning

แต่ในปัจจุบันความหมายของ E- learning ถูกเฉพาะเจาะจงไว้มากกว่าที่กล่าวข้างต้น ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอน ที่ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ที่อาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology)การเรียนการสอน ที่เกิดขึ้นบนอินเตอรเน็ต  ระบบจะมีโปรแกรมสําหรับช่วยผู้สอนทํางาน เช่น โปรแกรม สําหรับจัดตารางเวลาการสอนและการสอบ จัดกลุ่มนักเรียน จัดตั้งห้องเรียน การลงทะเบียนเรียน การเช็คชื่อ การเข้าและออกจากระบบ สร้างการติดต่อสื่อสาร (Email, Chatroom และ Web board) ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน ที่พร้อมจะทํางานตลอด 24 ชั่วโมง (ข้อมูล : รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง )

รูปภาพประกอบการศึกษาผ่านทางระบบไปรษณี
CodexLearn – รูปภาพประกอบการศึกษาผ่านทางระบบไปรษณี

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18

จุดเริ่มต้นของสื่อการเรียนการสอน E- learning มีพัฒนาการ มาจากการศึกษาทางไกลผ่านระบบไปรษณีย์ ในทวีปยุโรปเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลได้เรียน แต่การเรียนในรูปแบบนี้ประสบปัญหาในการติดต่อใช้เวลานาน และบางครั้งสูญหายระหว่างทาง ต่อมามีการเปิด Home-study Program ทางไปรษณีย์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนจากที่บ้านหรืออยู่ห่างไกลสถานศึกษา แต่เมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษามากขึ้น

ในปี ค.ศ. 1960

จึงมีการพัฒนาแนวคิดของการใช้คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนวัสดุเป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง ต่อมาเป็นการใช้ซีดี-รอม ในวงการศึกษาเรียกว่า CAI (Computer-aided instruction) และ CBT (Computer-based learning) ในการฝึกอบรมของวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ในปี ค.ศ. 1990

เมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย  ผ่านโปรแกรมแสดงผล(Web browser) และโปรโตคอล TCP/IP จึงมีการพัฒนาการเรียนการสอนผ่าน  World Wide Web (www.) โดยใช้ในวงการศึกษาว่า Web-based education หรือ Web-based instruction ต่อมาแผนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของชาติ สหรัฐอเมริกา (The National Educational Technology Plan’1996) ของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา ต้องการพัฒนารูปแบบการเรียนของนักเรียนให้เข้ากับศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ต่างๆ จึงมีการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาช่วยเสริม จึงนำไปสู่การใช้ E- learning  ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมาจาก WBI (Web based Intruction) เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ และการอบรม โดยมีองค์กรทางการศึกษามากมายที่ใช้การสอนแบบ E- leraning  ทั้งในระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุมดมศึกษาขึ้นไป (ข้อมูล : น.ส. เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล  ที่มา : GotoKnow)

การศึกษาอย่างไร้ชอบเขต
CodexLearn – การศึกษาอย่างไร้ชอบเขต

จุดเด่นของ E-learning

” ผู้เรียนจะเป็นใครก็ได้ เรียนเวลาใดก็ได้ ตามความต้องการของผู้เรียน “

เนื่องจากการเรียนออนไลน์ เปิดเว็บไซต์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และยังเป็นสื่อในรูปแบบ Multimedia คือสื่อที่ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ เสียง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้เป็นอยางดี นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่นําเสนอได้ตามความต้องการ และ การติดต่อสื่อสารต่างๆมีส่วนช่วยให้เกิดการตอบโต้ ระหว่างผู้เรียน และ ผู้สอนได้มากขึ้น อีกด้วย   (ที่มา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

ในปัจจุบัน

การเรียนการสอนแบบ E- learning  พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจากความนิยมและแพร่หลายในการใช้งานแท็ปเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้ธุรกิจการเรียนแบบ E- Learning เติบโต สามารถเผยแพร่หลักสูตรและเนื้อหาของ E-learning สู่ผู้เรียน ที่สามารถเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายมากขึ้น   ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถหลายท่าน จึงหันมาทำสื่อการเรียนการสอนแบบ E- learning ของตนเอง จึงส่งผลให้ในปัจจุบันมีตัวเลือกทางการเรียนที่หลากหลายประเภท  ทั้งด้านวิชา หรือ E- learning ที่เป็นงานอดิเดก เช่น การวาดรูป เล่นตนตรี และอื่นๆอีกมากมาย ตัวเลือกเหล่านี้ส่งผลดีกับตัวผู้เรียนโดยตรง เพราะ ผู้เรียนมีสิทธิ์ในการเลือกที่มากขึ้น  ทั้งการเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ และยังสามารถเลือกผู้สอนได้ จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดที่มากขึ้น (ข้อมูลจาก : yokekung ที่มา : it24hrs )

ประโยชน์ของ E- learning ที่ผู้เรียนได้รับ ได้แก่

  1. เป็นการขยายโอกาศทางการศึกษา
  2. เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
  3. การสร้างความสามารถในการหาความรู้ด้วยตนเอง

แล้วประโยชน์ที่เกิดกับผู้สอน มีอะไรบ้าง ?  ( อ่าน 7 ข้อดีของการสอนออนไลน์ คลิกที่นี่ )

  1. ผู้สอนเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้น
  2. ผู้สอนได้เผยแพร่ ความรู้ ประสบการณ์ของตนเอง
  3. เปลี่ยนความรู้ เป็นรายได้ 

การเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการเรียนที่มีความมีความยึดหยุ่นสูง เพราะฉะนั้นผู้เรียนจำต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าปกติ แต่สิ่งที่ผู้เรียนและผู้สอนได้รับเหมือนกันคือ การประหยัดเวลา และค่าเดินทางซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ การเรียนแบบ E- learning ได้รับความนิยม

และจากทั้งหมดนี้ เราจะเห็นได้ จากช่วงเริ่มต้น การเรียนแบบ E- learning กับในปัจจุบัน การศึกษามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับเทคโนโลยี ที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน


บทความแนะนำ

7 ข้อดีของการสร้างคอร์สออนไลน์
ทำไมคอร์สออนไลน์ถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ? เพราะการสร้างคอร์สออนไลน์นั้น…


ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆ เพิ่มเติม ได้ที่

ไม่อยากพลาด ความรู้ใหม่ๆ กดติดตามเลย!

ต้องการปรึกษา สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราเลย

โทร 02-114-7246

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *